E-Books

The Royals

kindleunlimitedbuybutton            kindleunlimitedbuybutton           kindleunlimitedbuybutton              kindleunlimitedbuybutton

kindleunlimitedbuybutton                     kindleunlimitedbuybutton                 kindleunlimitedbuybutton                kindleunlimitedbuybutton

kindleunlimitedbuybutton                              kindleunlimitedbuybutton                     kindleunlimitedbuybutton

The Royal Elite

kindleunlimitedbuybutton       kindleunlimitedbuybutton        kindleunlimitedbuybutton         kindleunlimitedbuybutton

The Inheritance

amazon-logo-300x300                                                amazon-logo-300x300                                                    amazon-logo-300x300

kindle-unlimited-button

Jasper and Finley

amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140             amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140

kindle-unlimited-button

 

The Society

amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140                           amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140                            amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1kobo_logo_140x140

The Fates

amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140           amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140        amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140          amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140

The Daughters of Eve

amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140             amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140        amazon-logo-300x300 bn apple-ibooks-icon-ogrady1_1 kobo_logo_140x140

Individual Titles

BBBCover2FIXED              superstar-amazon

amazon-logo-300x300                                                amazon-logo-300x300